Política de privacitat i protecció de dades


En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, pel qual es deroga la directiva 95/46/CE (d’ara endavant, RGPD), de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE) i de la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, BSV ELECTRONIC SL garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin els nostres clients, d’acord amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
La Política de Protecció de Dades de BSV ELECTRONIC SL descansa en el principi de responsabilitat proactiva, segons el qual el Responsable del tractament és responsable del compliment del marc normatiu i jurisprudencial, sent capaç de demostrar-lo davant les autoritats de control corresponents.
Les dades facilitades seran tractats en els termes establerts en el RGPD; en aquest sentit, BSV ELECTRONIC SL ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers, exposats a continuació. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Responsable del tractament: Qui som?
Denominació: BSV ELECTRONIC SL
CIF: B08960718
Adreça: Carrer Ribera Congost, núm. 40A, P.I. Sector V, 08520, Les Franqueses del Vallès, Barcelona
Telèfon: 938615115
Correu electrònic: bsv@bsvelectronic.com

Tractament de dades: Quines dades tractem i quin és el seu origen?
Segons la relació que pugui tenir amb nosaltres, es poden tractar les següents categories de dades personals, així com obtenir les dades des de diferents fonts:
Formularis i crides de contacte: Les dades provenen del propi interessat, o del seu representant legal. Les categories de dades que es tractaran són «Dades identificatives» (nom, correu electrònic i telèfon).
Sol·licitud de pressupostos: Les dades provenen del propi interessat, o del seu representant legal. Les categories de dades que es tractaran són «Identificatius» (nom, correu electrònic, telèfon).
Prestació de serveis o venda de productes: Les dades provenen del propi interessat, o del seu representant legal. Les categories de dades que es tractaran són «Identificatius» (nom, correu electrònic, telèfon, adreça postal) i «Econòmics» (dades bancàries)
Enviament de comunicacions comercials: Les dades provenen del propi interessat, o del seu representant legal. Les categories de dades que es tractaran són «Identificatius» (nom, correu electrònic, telèfon, imatge). Se sol·licitarà consentiment exprés per a això.

Finalitat del tractament: Per a què usarem les seves dades?
Formularis de contacte: Totes les dades facilitades pels nostres visitants en la web de BSV ELECTRONIC SL seran inclosos en registre d’activitats de tractament de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de BSV ELECTRONIC SL, imprescindibles per a resoldre els dubtes o sol·licituds d’informació remeses pels nostres visitants.

Atenció al client: Totes les dades facilitades pels nostres clients seran inclosos en registre d’activitats de tractament de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de BSV ELECTRONIC SL, imprescindibles per a prestar els serveis contractats pels nostres clients, així com per a resoldre els dubtes o qüestions que ens plantegin a través dels nostres canals d’atenció al client.
Crides rebudes: Totes les dades facilitades pels interessats que contactin a BSV ELECTRONIC SL seran inclosos en registre d’activitats de tractament de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de BSV ELECTRONIC SL, imprescindibles per a resoldre els dubtes o sol·licituds d’informació que ens realitzin.
Visitants web: Realitzem un seguiment anonimitzat dels visitants a la pàgina web de BSV ELECTRONIC SL, per a conèixer quines pàgines i serveis tenen major rellevància per als nostres potencials clients.
Butlletí productes i serveis: Als clients que marquin la casella de consentiment d’enviament de comunicacions comercials/publicitat, els enviarem informació relacionada els productes/serveis que oferim.

Legitimitat del tractament: Per què necessitem les seves dades?
a) Relació contractual: És la que aplica quan contracta algun dels nostres serveis/productes.
b) Interès legítim: Per a atendre les consultes i reclamacions que ens plantegi i per a gestionar el cobrament de les quantitats degudes.
c) El seu consentiment: Si és usuari de la nostra web, mitjançant la marcació de la casella que figura en el formulari de contacte, ens autoritza al fet que li remetem les comunicacions necessàries per a donar resposta a la consulta o sol·licitud d’informació plantejada i l’enviament de publicitat amb el previ consentiment de l’usuari.

Destinataris: Amb qui compartim les seves dades?
Cedim les seves dades personals a les entitats necessàries per a aconseguir la finalitat del tractament i a aquelles entitats a les quals estiguem obligats a fi del compliment d’alguna llei.
En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la seva informació personal a altres entitats, li sol·licitarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir referent a això.

Comunicació: On podríem enviar les teves dades?
No realitzarem transferències internacionals de les seves dades personals per a cap de les finalitats indicades.

Conservació: Quant temps mantindrem les teves dades?
Només conservarem les seves dades personals durant el temps que resulti necessari per a aconseguir els fins per als quals van ser recaptats. A l’hora de determinar l’oportú període de conservació, examinem els riscos que comporta el tractament, així com les nostres obligacions contractuals, legals i normatives, les polítiques internes de conservació de dades i els nostres interessos de negoci legítims descrits en el present Avís de Privacitat i Política de Cookies.
En aquest sentit, BSV ELECTRONIC SL conservarà les dades personals una vegada acabada la seva relació amb Vostè, degudament bloquejats, durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda amb l’interessat.
Una vegada bloquejats, les seves dades resultaran inaccessibles per a BSV ELECTRONIC SL, i no seran tractats excepte per a la seva posada a disposició a les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes dels tractaments, així com per a l’exercici i defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Seguretat: Com protegirem les seves dades?
Emprem tots els esforços raonables per a mantenir la confidencialitat de la informació personal que es tracti en els nostres sistemes. Mantenim estrictes nivells de seguretat per a protegir les dades de caràcter personal que processem enfront de pèrdues fortuïtes i a accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa i els riscos al fet que estan exposats les dades. No obstant això, no podem responsabilitzar-nos de l’ús que Vostè faci de les dades (inclòs usuari i contrasenya) que utilitzi en la nostra web. El nostre personal segueix estrictes normes de privacitat i en el cas que contractem tercers per a prestar serveis de suport, els exigim que acatin les mateixes normes i ens permetin auditar-los per a verificar el seu compliment.

Els seus drets: Quins drets pot exercir com a interessat?
L’informem que podrà exercir els següents drets:
a) Dret d’accés a les seves dades personals, per a saber quins estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb ells;
b) Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;
c) Dret de supressió de les seves dades personals, quan això sigui possible (per exemple, per imperatiu legal);
d) Dret de limitació del tractament de les seves dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, i en aquest cas, podrem conservar-los per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
e) Dret d’oposició al tractament de les seves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades sigui el nostre interès legítim. BSV ELECTRONIC SL deixarà de tractar les teves dades tret que tingui un interès legítim o sigui necessari per a la defensa de reclamacions, quan escaigui aquest dret.
f) Dret a la portabilitat de les seves dades, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament sigui l’existència d’una relació contractual o el seu consentiment.
g) Dret a revocar el consentiment atorgat a BSV ELECTRONIC SL.
Per a exercitar els seus drets, pot fer-ho de manera gratuïta i en qualsevol moment, contactant amb nosaltres en l’adreça Carrer Ribera Congost, núm. 40A, P.I. Sector V, 08520, Les Franqueses del Vallès, Barcelona, o escrivint un correu a bsv@bsvelectronic.com.

Tutela de drets: On pot formular una reclamació?
En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents:
.- Seu electrònica: https://www.aepd.es
.- Correu postal: Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
.- Telèfon: 901.100.099 i 912.663.517
Formular una reclamació en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l’assistència d’advocat ni procurador.

Actualitzacions: Quins canvis pot haver-hi en aquesta Política de Privacitat?
BSV ELECTRONIC SL es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que puguin afectar el compliment d’aquesta.
A fi de garantir el compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, BSV ELECTRONIC SL ha rebut els serveis de consultoria i assessorament per part de ClickDatos.